Zarząd

Prezes: Leszek Szlauer

V-ce Prezes, Naczelnik: Marcin Gibiec

Z-ca naczelnika: Arkadiusz Wapienik

Skarbnik: Irena Cieślar

Sekretarz: Roman Niemczyk

Gospodarz: Przemysław Gibiec

Członkowie zarządu: Robert Banaś

                                                             

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący: Andrzej Gibiec

członkowie: Zbigniew Czudek

                 Wiesław Zając

 

                   

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DZIAŁACZY FUNKCYJNYCH OSP
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
 
· reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP,
· jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP / nie później niż w terminie 7. dni/ - na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP,
· zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy,
· wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP - umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe,
· jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca.
 
Naczelnik OSP
 
Wyboru na funkcję naczelnika OSP dokonuje Zarząd OSP - ze swego grona - na podstawie § 36 ust. 1 statutu OSP. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.
 Wymagania :
· wiek : 18 - 65 lat,
· wykształcenie : średnie ewentualnie - zasadnicze,
· wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu naczelników OSP,
· stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
 
Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno - technicznej OSP / JOT / - utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych - uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r. - znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.
 
Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć :
· podejmowanie we współdziałaniu z samorządem gminnym i Komendą Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej - przedsięwzięć dot. przygotowania Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczych oraz uczestniczenia jej JOT w tych działaniach,
· kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
· nadzorowanie gotowości kierowców samochodów pożarniczych OSP do ich wyjazdu do działań ratowniczych,
· typowanie do składu osobowego JOT tych członków OSP, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
· ewidencjonowanie posiadanych przez w/w członków uprawnień w zakresie : wyszkolenia pożarniczego i specjalistycznego, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie - w przypadku dowódców - od odpowiedzialności cywilnej,
· dysponowanie siłami i środkami JOT oraz kierowanie ich działaniami, a także - w razie potrzeby - działaniami sił i środków podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym,
· zapewnienie zgłoszenia do Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania 
/ PSK/MSK / każdego wyjazdu oraz powrotu załogi JOT,
· dopilnowanie sporządzenia dokumentacji z udziału JOT w działaniach ratowniczych,
· zapewnienie niezwłocznego zgłaszania do PSK/MSK tak niezdolności JOT do działań ratowniczych, jak i osiągnięcia przez JOT stanu gotowości do tych działań,
· nadzorowanie sprawności, ewentualnie spowodowanie jak najszybszego przywrócenia sprawności sprzętu, a także prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu 
i wyposażenia JOT m.in. poprzez przestrzeganie terminów ich przeglądów wg zaleceń producentów,
· opracowywanie rocznego planu szkolenia pożarniczego strażaków JOT oraz spowodowanie zgłoszenia przez Zarząd OSP do Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP wytypowanych członków OSP do udziału w tym szkoleniu, a także nadzór nad realizacją tego planu,
· nadzór nad właściwym zabezpieczeniem wyposażenia JOT przed kradzieżą,
· nadzorowanie przestrzegania przez strażaków JOT szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby - zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r.,
· zapewnienie skierowania przez OSP strażaków JOT na okresowe badania lekarskie przeprowadzane na podstawie odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r.,
· zapewnienie ubezpieczenia strażaków JOT od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo - dowódców JOT - w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
· wnioskowanie o wypłacenie z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków JOT za ich udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu,
· informowanie Zarządu OSP o zaistniałych problemach w JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
· dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,
· przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / zawodach sportowo-pożarniczych,
· zapewnienie przestrzegania przez członków OSP obowiązujących zasad określonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w regulaminie umundurowania strażackiego i ceremoniale pożarniczym.
 
Sekretarz OSP 
 
Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :
· zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
· przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
· staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,
· przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,
· opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,
· opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych - nadanych poszczególnym członkom OSP,
· wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,
· przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.
 
 Skarbnik OSP 
 
· odpowiada za prawidłowe - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej - prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,
· odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych OSP,
· wraz z prezesem lub z wiceprezesem OSP podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,
· wraz z prezesem OSP jest odpowiedzialny za prawidłowe - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wydatkowanie środków pieniężnych OSP, jak również - za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,
· opracowuje projekty rocznego planu finansowego OSP oraz sprawozdania z jego wykonania,
· opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego OSP, który następnie - po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być dołączony do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca,
· prowadząc obsługę kasową OSP jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
· przyjmuje wpłaty rocznych indywidualnych składek członkowskich OSP - sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez poszczególnych członków OSP, a następnie - corocznie dokonuje wpłaty do Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP zbiorowej składki członkowskiej OSP - z tytułu jej przynależności do Związku OSP RP - w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku.
 
 
Gospodarz OSP
 
Jest odpowiedzialny przed Zarządem OSP za :
· utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,
· dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP,
· bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń, sprzętu itp.
· dopilnowywanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej czystości i porządku posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej - zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie,
· prowadzenie magazynu OSP - w związku z tym jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
· prowadzenia ewidencji inwentarza i sprzętu OSP w księdze inwentarzowej,
· przedkładanie Zarządowi OSP wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP 
 
· kieruje pracami Komisji - zasady działania Komisji Rewizyjnej OSP określa Statut OSP,
· zwołuje posiedzenia Komisji - wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku - i im przewodniczy,
· zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku - zarządza kontrolę całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich przez poszczególnych członków OSP,
· składa na walnym zebraniu członków OSP sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP,
· ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu OSP.