Historia - "Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie"

Zgodnie z przekazem spisanym przez kronikarza jak i prezesa OSP Goleszów druha Pawła Gibiec seniora, bezpośrednim powodem, który zadecydował o powstaniu Straży Ogniowej w Goleszowie był potężny pożar który wybuchł w centrum wsi dnia 1 października 1899r. Ogień został zaprószony prawdopodobnie przez pozostawione bez opieki trzyletnie dziecko, które poniosło śmierć w płomieniach. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjało szereg okoliczności jak: wykopki ziemniaków, przy których była zatrudniona większość mieszkańców, zwarta zabudowa drewnianych, krytych słomą domów oraz silny, porywisty wiatr, który błyskawicznie rozrzucał płonące żagwie powodując szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Ogień gaszono tylko za pomocą wiader z wodą, co nie przynosiło pożądanego skutku. Wysłany konno goniec do Cieszyna zaalarmował Straż Ogniową, która błyskawicznie udała się na miejsce tragedii. Dysponowała ona nowoczesną na owe czasy sikawką napędzaną silnikiem parowym, popularnie zwaną "Dampfulą". Urządzenie to było zamontowane na platwormie czterokołowej ciągnionej przez dwie pary koni. Mimo tej wydatnej pomocy, szalejący żywioł zniszczył prawie cały Goleszów Dolny.

  Wraz z rozpoczęciem odbudowy wsi podjęto  decyzję o utworzeniu w Goleszowie Straży Ogniowej. Trudu napisania zgodnego z ówczesnym prawem statutu podjął się Paweł Łamacz. Sprawę potraktowano bardzo poważnie. Formułowanie statutu zakończono już 24 grudnia 1899r. Statut regulujący działania Straży Pożarnej w Goleszowie zatwierdzony został reskryptem nr 4637 przez Cesarsko - Królewski Rząd Krajowy w Opawie dnia 28.03.1900r.

  Na zebraniach które odbywały się w szkole ludowej w dniach 16 i 29 kwietnia 1900r. ochotnicy z Goleszowa wybrali władze strażackie oraz własnoręcznym podpisem potwierdzili akces przystąpienia do Straży Ogniowej. Pierwszy zarząd to:

Prezes - dh Łamacz Paweł

Komendant - dh Bruk Karol

Skarbnik - dh Duława Paweł

Sekretarz - dh Cichy Jan

Gospodarz - dh Baron Jan

Członkowie zarządu - dh Szczuka Jan

                                dh Stanieczek Paweł

                                dh Gajdzica Jan

W dniu założenia organizacja zrzeszała 34 strażaków. Dane te posiadają potwierdzenie w istniejących oryginalnych dokumentach przechowywanych w OSP Goleszów.

  W 1901r. wybudowano pierwszą remizę, w której przechowywano zakupiony ze składek sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie. W tym samym roku  zakupiono dwie pompy taczkowe. Potrzeby Straży Ogniowej były dobrze rozumiane, skoro ze składek mieszkańców zakupiono w 1904r. wydajniejsze pompy dwukołowe, a w 1907r. jeszcze sprawniejszą i wydajniejszą pompę, zamocowaną na wozie czterokołowym ciągnionym przez parę koni. O dbałość o powierzony sprzęt goleszowskim strażakom niech świadczy fakt, że wymienione pompy służyły w sporzdycznych wypadkach (pompowanie z zalanych piwnic, wykopów itp) aż do 1965r. 

  W 1910r. gdy przybywało wciąż nowego sprzętu, mała strażnica okazała się za ciasna. Ówczesny prezes dh Paweł Łamacz ofiarował grunt pod budowę nowej, murowanej strażnicy. Budowę finansowaną również przez mieszkańców Goleszowa ukończono  w 1913r.

  Pracę ludzkich mięśni przy podawaniu wody do gaszenia ognia zastąpiła zakupiona w 1930r. motopompa spalinowa austriackiej firmy "Flader". Można ją obejrzeć wraz z oryginalną dokumentacją zakupu w naszej strażnicy. 

  W okresie do II wojny światowej wyjeżdżano do gaszenia pożarów przeciętnie 14 - 17 razy w roku. Dowodzi to trafność decyzji o powołaniu Straży Ogniowej w Goleszowie.

  Wybuch II wojny światowej zawiesił działalność ochotników z Goleszowa. W 1942r. na bazie istniejącego sprzętu, okupant zorganizował przymusową straż pożarną. Zaraz po wyzwoleniu 22 maja 1945r., reaktywowano działalność. Wydrano nowy zarząd który stał się kontynuatorem czterdziestopięcio letniej wtedy tradycji pożarniczej.

  W 1945r. otrzymano pierwszy samochód marki Chewrolet. Była to ciężarówka z demobilu, przystosowana do przewozu sprzętu pożarniczego.

  W 1950r. rozbudowano strażnicy o trzeci, duży garaż dla samochodu. 

  W 1953r. zmiana somochodu Chewrolet na całkowicie zakryty samochód pożarniczy marki Dodge.

  W 1970r. społeczeństwo Goleszowa ufundowało dla strażaków sztandar. W tym też roku zakupiono z własnych środków samochód marki Star 25 oraz zkarosowano go na samochód gaśniczy typu GBM 2/8.

  W 1975r. otrzymano nowy samochód marki Żuk typu GLM 8 w miejsce skasowanego samochodu Dodge i tym samym utworzenie w Goleszowie jednostki typu S-2.

  1 września 1983r. rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę nowej strażnicy.

  W 1984r. otrzymano z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Cieszynie w miejsce Stara 25 który został przeniesiony niodpłatnie do OSP Kisielów, pięcio letniego, typowego samochodu pożarniczego marki Star 244 GBA 2,5/16.

  W 1995r. jednostka została powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). W roku tym zakupiono oraz zkarosowano z funduszu gminy samochodu marki Jelcz 315 GCBA 5/32, za Stara 244 który zastał przekazany do OSP Puńców.  

  W 1999r. nawiązano współpracę Gminy Goleszów z Gminą Reiskirchen w Niemczech która zaowocowała obdarowaniem Goleszowskich strażaków przez strażaków z Ettingshausen samochodem marki Mercedes 408 typu GAM. Samochód zastąpił Żuka który został przekazany do OSP Cisownica.

  W 2000r. oddano do użytku nową strażnicę OSP, której budowę rozpoczęto oficjalnie w 1984r. wmurowaniem kamienia węgielnego, którego dokonał ówczesny komendant wojewódzki płk.poż. Eugeniusz Zabłockiw asyście władz gminy. Budowa była prowadzona systemem gospodarczym przez Społeczny Komited Budowy do 1997r., kiedy to decyzją Rady Gminy budowę przejął Urząd Gminy. Decyzja ta związana była z finansowaniem robót w całości przez wspomniany Urząd Gminy w Goleszowie. W 2000r. na 100 - lecie działalniści jednostki, budynek został oficjalnie oddany do użytku po 16 latach budowy. Oficjalnie, gdyż praktycznie od 1989r. budowana strażnica była naszą siedzibą. W 2000r. za całokrztałt działalności, przy okazji jubileuszu sztandar jednostki goleszowskiej został odznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski.

  W 2005r. otrzymano z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, używanego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Skoczowie, a wcześniej w Zakładowej Straży Pożarnej Polifarb Cieszyn, ciężkiego samochodu gaśniczego na podwoziu Tatra 148 GCBA 8,5/48. Tym samym jednostka została przekwalifikowana z typu S-2 na S-3.

  W 2009r.po czterech latach starań przychodzi wiadomość o przyznaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do zakupu nowego samochodu. Dokładając do tego środki Gminy Goleszów i sponsorów, w październiku 2009r., strażacy otrzymali swój pierwszy w historii jednostki nowy, typowy, średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki Mercedes Atego 1329 GBA 2,5/16. Oficjalne przekazanie z rąk Wójta Gminy Goleszów odbyło się na uroczystości 110 lecia jednostki w dniu 10 lipca 2010r. Mercedes zastąpił Jelcza który został przekazany do OSP Godziszów.